Zorg

ZORG voor kwaliteitsonderwijs met maximale ontplooiingskansen voor elk kind.

Zorgbegeleider
De taken van de zorgbegeleider gebeuren op verschillende niveaus:

1. op het niveau van de school
– staat in voor de coördinatie van het zorgbeleid van alle leerkrachten
– neemt initiatieven om de zorg binnen klas en school maximaal te laten renderen

2. op het niveau van de leerkracht
– ondersteunt de titularis bij het vaststellen van leer- en ontwikkelingsachterstand
– ondersteunt de titularis bij het opzetten van zorgbeleid op maat van het kind

3. op het niveau van de leerling
– helpt leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen

4. verbindingspersoon
– is de verbindingspersoon tussen de school en externen, bemiddelt tussen de leerling, de leerkrachten en de ouders wanneer de problemen van de individuele leerling de draagkracht van de school overstijgen


Zorgbegeleider en ouders

Ouders zijn volwaardige partners bij de begeleiding van hun kind(eren). Samen met de ouders streven we naar vlotte, opbouwende gesprekken in het belang van hun kind(eren). Ouders dragen mee de verantwoordelijkheid bij het begeleiden van hun kind(eren) en dit zowel naar “hoofd” , “handen” en “hart”.

Zorgleerkracht en klasondersteuners
De zorg voor elk kind blijft in eerste instantie in handen van de klasleerkracht zelf. Die kan hiervoor beroep doen op ondersteuning van de GOK-leerkracht.

1. op het niveau van de school
werkt met en maakt gebruik van een efficiënt kindvolgsysteem op gebied van :
– preventie en remediëring
– socio-emotionele ontwikkeling

2. op het niveau van de leerkracht
– biedt leerkrachten kansen om zich verder te professionaliseren
– begeleidt leerkrachten bij het werken met observatielijsten om de betrokkenheid en het welbevinden van elk kind te volgen

3. op het niveau van de leerling
– begeleidt leerlingen aan de hand van gedifferentiëerde werkvormen
– werkt met kinderen aan een positief zelfbeeld

 

Zorg : CLB en andere deskundigen
Indien de problemen niet door de klasleerkracht en de zorgbegeleider opgelost kunnen worden, wordt onder toezicht van de directie en in samenspraak met het leerkrachtenteam en de ouders bijkomend beroep gedaan op :

1. CLB
– Elke Van Paemel (contactpersoon)
– Heleen Van Hove (verpleegkundige)

CLB Zottegem
Kastanjelaan 8
9620 Zottegem
tel.: 09 361 14 01

2. Revalidatiecentrum

3. Logopedisten


Praktische afspraken

Ouders die problemen in verband met hun kind(eren) wensen te bespreken, kunnen hiervoor terecht bij :

1. de klasleerkracht
2. de zorgbegeleider
3. de directie